line decor
  
line decor

 
 
 

Mange av plantene som trivst på ekstra fuktige vekseplassar er stauder. Det kan vera langs elvekantar, rundt og i dammar eller små vatn eller i andre sumpområde. I tillegg til den estetiske verdien, vil eit plantedekke halda på jordsmonnet og hindra erosjon samt at mange av plantene rensar vatnet (aktivt brukt i fangdammar).

I dag er det krav til revegetering etter inngrep i slike våtmarkssoner. Innplanting av våtmarksplanter med rask spreieevne, vert meir og meir nytta.

Dei siste åra har me hatt ein prøveproduksjon av ulike våtmarksplanter. Til no har me dyrka desse i M60 skogplanteplugg, men frå komande sesong vil me prøva ut andre system med større rotvolum.

Døme på viltveksande våtmarksplanter i vår produksjon:
 


 
 • Acorus
 • Caltha palustris
 • Carex rostrata
 • Eripohoum angustifolium
 • Filipendula ulmaria
 • Iris pseudacorus
 • Juncus effusus
 • Lychnis flos-cuculi
 • Lysimachia vulgaria
 • Lythrum salicaria
 • Menyanthestrifoliata
 • Myositis scorpioides
 • Phalaris arundinacea
 • Potentilla palustris
 • Phragmites communis
 • Typha lathifolia

 

         
           
 

Det er viktig å merkja seg at desse sortane vert berre produsert etter tinging! Dette gjeld og dei andre naturfloraplantene me produserer.
Dersom det er interesse for andre sortar, ta kontakt.